Cake Price: 17x23cm - 30 Euro | 23x35cm - 50 Euro | 35x45cm - 95 Euro